By: Gerald Mendeja | Jul, 03 2013 | Editorial

PUP to PUF? : Resolution to use 'Filipinas' instead of 'Pilipinas'

Many Filipinos commonly used the Tagalog term of Philippines as "Pilipinas", same with on our 'sintang paaralan', Polytechnic University of the Philippines which translated as "Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas", but as the Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) issued a resolution to use "Filipinas" instead of the commonly known "Pilipinas".

But according to KWF resolution, old organizations such as universities and institution such as Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas (PUP), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) may or may not change the name from "Pilipinas" to "Filipinas", it means it is not compulsory. It will be a reminder that those intitutions who uses "P" were established when the "F" is not included in Filipino Alphabet.

"Ipinapanukala ding himuking baguhin ang opisyal na pangalan ng mga institusyon at kapisanang may 'Pilipinas,' gaya ng 'Bangko Sentral ng Pilipinas,' 'Unibersidad ng Pilipinas,' at 'Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL).' Ngunit huwag gawing sapilitan. Ang patuloy na paggamit ng 'Pilipinas' sa mga naturang entidad ay palatandaan na naitatag ang mga ito sa panahong wala pang 'F' sa alpabetong Filipino. Kung wala namang espesyal na katwiran, higpitan ang pagpapagamit sa 'Filipinas' sa lahat ng itatatag na organisasyon pagkatapos pagtibayin at palaganapin ang mungkahing ito.*"

What's your opinions PUFians? I mean PUPians?

Login or Register to comment

No Comment Yet.